Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
Treść Twojego zgłoszenia trafia bezpośrednio do Prezesa Skarbiec Holding S.A.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SKARBIEC HOLDING S.A

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Holding S.A. stanowi procedurę, o której mowa w art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 32 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz art. 237b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 2. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Holding S.A. określa zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki naruszeń przepisów prawa, w szczególności naruszeń przepisów Ustawy o ofercie, Ustawy o funduszach, aktów wykonawczych do tych ustaw, Rozporządzenia 2017/1129, Rozporządzenia MAR oraz obowiązujących w Spółce procedur i norm etycznych (dalej „Nieprawidłowości”), jakich dopuścili się pracownicy Spółki.
 3. Gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń jest Rada Nadzorcza za pośrednictwem przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 
§ 2. Definicje
Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
 1. Spółka – Skarbiec Holding Spółka Akcyjna,
 2. Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Holding S.A.,
 3. Rozporządzenie 2017/1129 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
 4. Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 5. Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655 i 1798),
 6. Ustawa o funduszach - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, z późń. Zm.).
 
 
 
§ 3. Zgłaszanie Nieprawidłowości w Spółce
 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Spółki, która zetknęła się lub pozyskała informacje o Nieprawidłowościach, ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu stosownego zgłoszenia. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego, niezależnego łącza elektronicznego utworzonego na stronie internetowej www.skarbiecholding.pl/whistleblowing lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Spółki z dopiskiem „Prezes Zarządu, do rąk własnych”.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. opis zaobserwowanej Nieprawidłowości,
  2. osoby zaangażowane w zgłaszaną Nieprawidłowość.
 3. Tożsamość oraz dane osobowe osoby zgłaszającej Nieprawidłowości oraz tożsamość oraz dane osób, które są wskazane w zgłoszeniu podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. Spółka nie podejmuje żadnych działań w celu ustalenia danych osób zgłaszających Nieprawidłowość, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszona Nieprawidłowość wyczerpuje znamiona przestępstwa. W przypadku każdego zgłoszenia podejmowane są czynności sprawdzające, po których podejmowana jest decyzja co do dalszych działań.
 4. Przekazanie zgłoszenia o Nieprawidłowości, nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec osoby zgłaszającej negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym czy dyskryminującym lub innych przejawów niesprawiedliwego traktowania.
 5. Fakt przekazania zgłoszenia jest objęty poufnością niezależnie od sposobu przekazania i nie jest ujawniany innym osobom, w tym pracownikom, za wyjątkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie określonym niniejszą Procedurą.
 6. W przypadku zgłoszenia przez pracownika Spółki podejrzenia zaistnienia Nieprawidłowości Prezes Zarządu jest zobowiązany  do:
  1. niezwłocznego poinformowania o tym fakcie całego składu Zarządu Spółki, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu - do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2. w sytuacji, gdy zgłoszenie zawiera informacje o osobie zgłaszającej zapewnienia wsparcia dla osoby zgłaszającej Nieprawidłowość,
  3. zgłoszenia całemu składowi Zarządu Spółki wszelkich przejawów działań odwetowych podjętych w związku z zasygnalizowaniem Nieprawidłowości, w celu ewentualnego podjęcia dalszych  działań zapobiegawczych,
  4. zapewnienia możliwości aktywnego udziału osoby sygnalizującej Nieprawidłowość w badaniu jej okoliczności, w szczególności poprzez wskazanie dowodów potwierdzających lub uprawdopodobniających okoliczności zaistnienia Nieprawidłowości oraz przedstawienia uwag do ustaleń końcowych.
 7. Wszelkie kontakty z osobą zgłaszającą podejrzenie zaistnienia Nieprawidłowości mają charakter poufny w stopniu umożliwiającym należyte wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia danego przypadku Nieprawidłowości  i podjęcia stosownych działań.
 8. Każdorazowo po wpłynięciu anonimowej informacji o podejrzeniu zaistnienia Nieprawidłowości po stronie pracownika Spółki, Prezes Zarządu Spółki przeprowadza postępowanie wyjaśniające przy zachowaniu następujących zasad:
  1. podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego Prezes Zarządu w razie potrzeby powinien zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby nie dopuścić do zatarcia lub zniekształcenia dowodów zaistnienia Nieprawidłowości;
  2. pracownicy Spółki mają obowiązek współpracy w toku postępowania wyjaśniającego. Składanie fałszywych wyjaśnień bądź też zatajanie informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy może stanowić podstawę do odpowiedzialności porządkowej pracownika, a w przypadkach określonych prawem również wykroczenie lub przestępstwo;
  3. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes Zarządu sporządza notatkę zawierającą istotne okoliczności dotyczące zgłoszonej Nieprawidłowości;
  4. notatkę wraz z dokumentami wskazującymi na możliwość  zaistnienia Nieprawidłowości Prezes Zarządu niezwłocznie przekazuje do wiadomości całego Zarządu Spółki;
  5. po otrzymaniu notatki wraz z dokumentami Zarząd podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności o:
   a) wydaniu poleceń pracownikom,
   b) wydaniu polecenia przeprowadzenia kontroli Audytowi Wewnętrznemu,
   c) podjęciu środków dyscyplinujących wobec pracownika,
   d) złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania,
   e) powiadomieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zdarzeniu.
 9. Każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia Departament Prawny dokonuje przeglądu:
  1. oceny ryzyka Nieprawidłowości,   
  2. procedur dotyczących ryzyk występowania Nieprawidłowości.        
 1. Wnioski z przeprowadzonego przeglądu Departament Prawny przedstawia na posiedzeniu Zarządu, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia Nieprawidłowości. Na podstawie przedstawionych wniosków Zarząd wydaje zalecenia w zakresie podjęcia działań naprawczych ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej i daty realizacji zalecenia, bądź uznaje, iż dotychczas przyjęte rozwiązania w zakresie oceny własnej ryzyka Nieprawidłowości, procedur dotyczących ryzyk występowania  Nieprawidłowości są wystarczające.
 
§ 4. Zgłaszanie Nieprawidłowości do Rady Nadzorczej Spółki
 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Spółki, która zetknęła się lub pozyskała informacje o Nieprawidłowościach w działalności Zarządu Spółki, ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgłoszenia o takich Nieprawidłowościach. Zgłoszenie dokonywane jest listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Spółki z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych”.
 2. Zgłoszenie powinno zawierć przynajmniej następujące elementy:
  1. opis zaobserwowanej Nieprawidłowości,
  2. wskazanie osób zaangażowanych w zgłaszaną Nieprawidłowość.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, po otrzymaniu zgłoszenia, może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności:
  1. zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
  2. podjęcie działań dyscyplinarnych wobec członka Zarządu,
  3. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 2.
 
§ 5. Ochrona osoby zgłaszającej Nieprawidłowości
 1. Osobie dokonującej zgłoszenia Nieprawidłowości, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze, zapewnia się ochronę przed działaniami odwetowymi rozumianymi jako reakcje oraz działania podejmowane wobec danej osoby w związku ze złożonym przez nią zgłoszeniem, które mogą skutkować dla niego negatywnymi konsekwencjami  do których w szczególności należy zaliczyć działania o charakterze represyjnym, dyskryminację lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania, jak np.: obniżenie wynagrodzenia, ograniczenie możliwości rozwoju zawodowego lub awansu lub inne działania dyskryminacyjne lub mobbingowe („Działania odwetowe”).
 2. Osoba, która spotkała się z jakimikolwiek Działaniami odwetowymi, które są lub mogą być konsekwencją dokonania zgłoszenia Nieprawidłowości, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa Zarządu. Takie zdarzenie zostanie objęte odrębnym postępowaniem, prowadzonym przez członka Zarządu odpowiedzialnego za politykę kadrową Spółki, w sposób zapewniający najszerszą możliwą ochronę takiej osoby zgłaszającej Naruszenie.
 3. W razie wycofania zgłoszenia Nieprawidłowości przez osobę dokonującą zgłoszenia, sprawa zostanie potraktowana tak jak sprawa zgłoszona anonimowo.
 
 
§ 6. Ochrona danych osobowych
 1. Osobie dokonującej zgłoszenia Nieprawidłowości, która nie wyraziła zgody na ujawnienie swojej tożsamości, zapewniona jest anonimowość, w trakcie całego postepowania, z zastrzeżeniem:
  1. sytuacji, w których ujawnienie tożsamości tej osoby wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. możliwości ujawnienia tożsamości tej osoby osobie przyjmującej zgłoszenie, osobom biorącym udział w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, członkom Zarządu oraz/lub Rady Nadzorczej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę zgłaszającą Naruszenie na ujawnienie jego danych osobowych tym osobom.
 2. Osobie, której dotyczy zgłoszenie Nieprawidłowości zapewnia się ochronę tożsamości oraz prawo do składania wyjaśnień, z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub niniejszej Procedury, w tym:
  1. sytuacji, w których ujawnienie tożsamości tej osoby wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. prawa do informacji o tożsamości tej osoby przysługującego osobie przyjmującej zgłoszenie, osobom biorącym udział w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, bezpośredniemu przełożonemu osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli jest ona prawnikiem), członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
 3. Wyniki postępowania wyjaśniającego wraz z dokumentacją stanowią informacje poufne w rozumieniu klasyfikacji poufności informacji zdefiniowanej w regulacjach wewnętrznych Spółki, a w związku z tym: są archiwizowane przez okres 10 lat licząc od roku następującego po roku w którym zakończono postępowanie wyjaśniające.
 4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach Nieprawidłowości zostają usunięte w terminie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie wyjaśniające, chyba, że dane te przechowywane są również na innej podstawie. 
 
§ 7. Skuteczność i adekwatność postanowień Procedury
 1. Spółka bada przynajmniej raz do roku skuteczność  i adekwatność postanowień Procedury, i o ile zachodzi taka konieczność, aktualizuje jej postanowienia.
 2. Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej raz do roku raport o ujawnionych w trybie niniejszej Procedury Nieprawidłowościach i każdorazowo raport o ujawnionej poważnej Nieprawidłowości.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj