Nota prawna

Informacje oraz dane podane na stronach niniejszego portalu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom Skarbiec TFI S.A. (dalej „Skarbiec”), i udostępnione zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.
Skarbiec dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych klientom produktów były przedstawiane rzetelnie i z najwyższą starannością. Korzystanie przez klientów z informacji zamieszczonych na stronach niniejszego portalu internetowego w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na ryzyko klienta.
Serwisy są aktualizowane czasowo. Skarbiec dokłada najwyższej staranności przy aktualizowaniu danych finansowych, udostępnianiu prospektów oraz kluczowych informacji dla inwestorów.
Uzyskując dostęp do stron internetowych, w tym niniejszego serwisu, klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.
Żaden fundusz/subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczypospolita Polska, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Subfundusz SKARBIEC–MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfundusz SKARBIEC–Top Brands, Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz SKARBIEC–MARKET NEUTRAL nie lokuje więcej niż 35% w ww. składniki lokat.

Wartość aktywów netto Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA, Subfunduszu SKARBIEC–Rynków Rozwiniętych, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek, Subfunduszu SKARBIEC–Rynków Wschodzących, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC–Top Brands, Subfunduszu SKARBIEC-MARKET NEUTRAL, Subfunduszu JPMorgan-Emerging Markets Opportunities Fund Polska, Subfunduszu JPMorgan-Highbridge US STEEP Fund Polska,  cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Subfundusz SKARBIEC–Rynków Wschodzących, Subfundusz SKARBIEC–Rynków Rozwiniętych, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO,  Subfundusz JPMorgan-Emerging Markets Opportunities Fund Polska, Subfundusz JPMorgan-Highbridge US STEEP Fund Polska, Subfundusz JPMorgan-Global Strategic Bond Fund Polska, Subfundusz JPMorgan-Global High Yield Bond Fund Polska, lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A.
Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl.
Plany systematycznego oszczędzania, plan rentierski i indywidualne konta emerytalne oraz indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A. Usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest oferowana od drugiej połowy listopada 2006 r.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj