Oferta publiczna

NINIEJSZE STRONY ZAWIERAJĄ INFORMACJE NA TEMAT PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SKARBIEC HOLDING S.A. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

WYBIERAJĄC OPCJĘ „AKCEPTUJĘ”, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM ZASTRZEŻENIEM ORAZ WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA ZAWARTE W NIM OGRANICZENIA.  

MATERIAŁY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIENIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. 

W dniu 22 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki SKARBIEC HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”). Prospekt wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki. Prospekt w wersji elektronicznej został opublikowany zgodnie z art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.skarbiecholding.pl oraz na stronach internetowych podmiotów pośredniczących w przeprowadzeniu oferty publicznej akcji Spółki: Oferującego (http://www.dmbzwbk.pl), Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce (http://www.espiritosantoib.pl) oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A. (http:// www.mdm.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Oferta publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie ma podstawie Prospektu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta sprzedaży akcji Spółki, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji Spółki w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 


Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki) chyba, że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.


Zwracamy uwagę, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Prospektu w wersji elektronicznej dostępną na stronie internetowej Spółki lub podmiotów pośredniczących w przeprowadzeniu oferty publicznej akcji Spółki: Oferującego, Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce oraz Domu Maklerskiego mBanku, a wersją Prospektu, która uległa zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.

Jeżeli materiały na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową. 


Potwierdzenie zastrzeżenia 

W związku z powyższym, aby uzyskać dostęp do tych materiałów, prosimy o potwierdzenie poniższego: 

Niniejszym potwierdzam że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego jurysdykcja przewiduje, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem.

Niniejszym oświadczam i zapewniam że nie będę drukować, kopiować, przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać powyższych materiałów kiedykolwiek i do jakichkolwiek osób.

Oświadczam, że nie jestem rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933)  i nie reprezentuję, ani nie działam na rachunek, takiej osoby. 

Przeczytałem i zrozumiałem zamieszczone powyżej zastrzeżenie. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie materiałów.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj