Powołanie Członków Zarządu Skarbiec Holding S.A. nowej kadencji

Raport bieżący nr 01/2022
Data sporządzenia: 11-01-2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Powołanie Członków Zarządu Skarbiec Holding S.A. nowej kadencji

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:
 
  1. uchwałę o powołaniu Pana Piotra Szulec do składu Zarządu Spółki z dniem 12 stycznia 2022 roku i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu,
  2. uchwałę o powołaniu Pana Marka Wędrychowskiego do składu Zarządu Spółki z dniem 12 stycznia 2022 roku i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu,
  3. uchwałę o powołaniu Pana Jacka Fijałkowskiego do składu Zarządu Spółki z dniem 25 stycznia 2022 roku i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Szulec stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 07.12.2021 roku.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Wędrychowskiego stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 17.01.2020 roku.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Fijałkowskiego stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.
 
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Fijałkowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Michał Reszka -  Prokurent   


Załącznik:
- CV P. Jacka Fijałkowskiego
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj