Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2021 r.

Raport bieżący nr 34/2021

Data sporządzenia: 29-12-2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2021 r.

Treść raportu: Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29.12.2021 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
1) treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

Załączniki:
- Treść uchwał podjętych przez ZWZ.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj