Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 33/2021

Data sporządzenia: 29-12-2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach:
1. Stanisław Kluza,
2. Bogusław Rajca,
3. Raimondo Eggink,
4. Rafał Roszkowski,
5. Nicholas Hamish Richardson.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Stanisława Kluzę, Bogusława Rajcę, Raimondo Eggink, Rafała Roszkowskiego i Nicholasa Hamish Richardson nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 KSH, nie zachodzą w stosunku do nich przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH, nie byli skazani prawomocny wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Stanisława Kluzę i Pana Bogusława Rajcę, spełniają oni kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Statut Spółki, Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Bogusława Rajcę oraz Pana Stanisława Kluzę, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. Członków Rady Nadzorczej, jak i zgody na powołanie do Rady Nadzorczej, przekazane zostają w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

Załączniki:
  1. CV Stanisław Kluza,
  2. Zgoda Stanisław Kluza,
  3. CV Bogusław Rajca,
  4. Zgoda Bogusław Rajca,
  5. CV Raimondo Eggink,
  6. Zgoda Raimondo Eggink,
  7. CV Rafał Roszkowski,
  8. Zgoda Rafał Roszkowski,
  9. CV Nicholas Hamish Richardson,
  10. Zgoda Nicholas Hamish Richardson.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj