Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Raport bieżący nr 35/2023

Data sporządzenia: 21-12-2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. _"Spółka"_ niniejszym raportem informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"ZWZ"_, zwołanym na dzień 18.12.2023 roku akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% liczby głosów na zgromadzeniu byli:
1_ AORAM sp. z o.o. posiadająca 2 080 652 akcji, którym odpowiada 2 080 652 głosów, co stanowiło 49,57 % głosów na ZWZ oraz 30,51% udziału procentowego głosów w ogólnej liczbie głosów;
2_ REAL ESTATE INVESTMENT FIZ AN posiadający 1 130 829 akcji, którym odpowiada 1 130 829 głosów, co stanowiło 26,94 % głosów na ZWZ oraz 16,58% udziału procentowego głosów w ogólnej liczbie głosów;
3_ QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Agresywny oraz Subfundusz QUERCUS Stabilny posiadający łącznie 535 582 akcji, którym odpowiada 535 582 głosów, co stanowiło 12,76 % głosów na ZWZ oraz 7,84% udziału procentowego głosów w ogólnej liczbie głosów;
4_ NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 266 000 akcji, którym odpowiada 266 000 głosów, co stanowiło 6,34 % głosów na ZWZ oraz 3,90% udziału procentowego głosów w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm._

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj