Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr 34/2023

Data sporządzenia: 18-12-2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. _"Spółka"_ niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"ZWZ"_, które odbyło się w dniu 18.12.2023 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się";

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm._.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

załącznik
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj