Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 29/2023
 
Data sporządzenia: 25-10-2023
 
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2023 r.
 
Treść raportu:
Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej _"Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2023 r. W skonsolidowanym raporcie rocznym Spółka załączyła sprawozdanie z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zamiast sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W ramach korekty przekazywany jest właściwy dokument sprawozdania z badania. Pozostałe załączniki do Raportu SRR są prawidłowe.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj