Korekta raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 – „Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.”

Raport bieżący nr 4/2023/Korekta
 
Data sporządzenia: 16-01-2023
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 – „Powołanie Członka Zarządu Skarbiec
Holding S.A.”
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 znalazła się oczywista omyłka pisarska, zawarta w dacie podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Prawidłowa data podjęcia uchwały to 16.01.2023 r. Treść raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco: „Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16.01.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Fabrykiewicza do składu Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Fabrykiewicza stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pan Krzysztof Fabrykiewicz pełni funkcję Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A. Za wyjątkiem sprawowania powyższej funkcji nie prowadzi innej działalności, w tym działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie konkurencyjnym, uczestnictwem w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestnictwem w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.).”

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż treść załącznika do raportu 4/2023 z dnia 16.01.2023 r., tj. „Opis wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk” nie uległa zmianie.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj