Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 4/2023
 
Data sporządzenia: 16-01-2023
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 16.01.2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Fabrykiewicza do składu Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Fabrykiewicza stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pan Krzysztof Fabrykiewicz pełni funkcję Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A. Za wyjątkiem sprawowania powyższej funkcji nie prowadzi innej działalności, w tym działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie konkurencyjnym, uczestnictwem w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestnictwem w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm._.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm._.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj