Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowanego po przerwie w dniu 12 stycznia 2022 r.

Raport bieżący nr 2/2023
 
Data sporządzenia: 13-01-2023
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
 
Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowanego po przerwie w dniu 12 stycznia 2022 r.
 
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 13.12.2022 roku, kontynuowanego po przerwie 12.01.2023 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez ZWZ po przerwie, w dniu 12 stycznia 2023 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj