Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 27/2022
 
Data sporządzenia: 12-07-2022
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
Temat: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, obejmujących okres 4 kwartałów rozpoczynających się od dnia 1 lipca 2022 r. i kończących się dnia 30 czerwca 2023 r.
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.:
- Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. – 17 października 2022 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – 18 listopada 2022 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – 20 lutego 2023 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. – 22 maja 2023 r.
Zarząd Spółki informuje, iż działając na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), dalej; „Rozporządzenie”, jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, lecz jedynie skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w §66 ust. 1 – 4 i ust. 5 zdanie pierwsze, oraz ust. 9 Rozporządzenia, a także działając na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, lecz jedynie skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu  
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj