Powołanie do Zarządu Skarbiec TFI S.A. nowej kadencji

Raport bieżący nr 23/ 2022
   
Data sporządzenia: 2022-06-28
                         
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Temat: Powołanie do Zarządu Skarbiec TFI S.A. nowej kadencji

Treść raportu: 
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 28.06.2022 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 5) i § 26 ust. 3 statutu Towarzystwa, podjęła w dniu 28.06.2022 r. uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa Fabrykiewicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa z dniem 01.07.2022
r.
Niezależnie od powyższego, Towarzystwo wystąpi z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Pana Krzysztofa Fabrykiewicza na członka Zarządu Towarzystwa nadzorującego system zarządzania ryzykiem.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Fabrykiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Szulec - Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj