Skarbiec Holding opublikował wyniki za rok obrotowy 2022/2023

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2022/2023 (1 lipca 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.). W najnowszym raporcie rocznym zaktualizowana została także wartość Skarbiec TFI (Skarbiec Holding jest 100 proc. właścicielem Towarzystwa), co na poziomie księgowym miało bezpośredni wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy.

- Zarząd Skarbiec Holding dokonał urealnienia wartości spółki zależnej, czyli Skarbiec TFI. Kluczowe znaczenie dla najnowszej wyceny Towarzystwa miało otoczenie makroekonomiczne, w tym aktualny (wysoki) poziom stóp procentowych mających bezpośrednie przełożenie na stopę dyskonta użytą do wyceny, osiągnięte wyniki oraz poziom aktywów pod zarządzaniem – podkreśla Piotr Szulec, Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

W wyniku tych działań, w roku obrotowym 2022/2023, spółka zidentyfikowała utratę wartości firmy z nabycia akcji Skarbiec TFI w wysokości ok. 15,6 mln złotych.

- Zaktualizowanie wyceny spółki zależnej Skarbiec TFI nie ma wpływu na wielkość gotówki będącej w dyspozycji Grupy i jest zabiegiem czysto księgowym – zaznaczył Prezes.

Po 12 miesiącach roku obrotowego 2022/2023 (lipiec 2022 – czerwiec 2023 r.) Grupa, w ujęciu skonsolidowanym, odnotowała stratę netto w wysokości ok. 24,8 mln zł (w poprzednim roku obrotowym, czyli od lipca 2021 r. do końca czerwca 2022 r. Skarbiec Holding wypracował zysk w wysokości ok. 9,5 mln zł).
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 55,6 mln zł (wobec ok. 94,8 mln zł w poprzednim roku obrotowym).

- Działania przeprowadzone na poziomie księgowym jak i przyjęta strategia rozwoju w spółce zależnej tworzą solidne fundamenty pod przyszłe działania Grupy w zakresie zakładanych planów dalszego rozwoju.  W Grupie Skarbiec, w tym w Skarbiec TFI, najważniejsze jest dziś odbudowanie silnej pozycji rynkowej zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i udział w możliwych oraz optymalnych z punktu widzenia efektywności finansowej procesach konsolidacyjnych, czy to na poziomie spółki zależnej czy też spółki matki – mówi Piotr Szulec.

W okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023 Skarbiec TFI wprowadzał na rynek m.in. nowe rozwiązanie produktowe będące odpowiedzią na zmieniające się otoczenie gospodarcze. We wrześniu 2022 r. w ofercie Towarzystwa pojawił się fundusz Skarbiec Krótkoterminowy, inwestujący przede wszystkim
w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W kwietniu 2023 r. na rynku zadebiutował Skarbiec Polskich Innowacji. Zgodnie z przyjętą strategią subfundusz ten inwestuje przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW i działających m.in. w sektorach nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej.

- Nie ograniczamy się oczywiście tylko i wyłącznie do aktywności produktowych. Równolegle pracujemy nad rozwiązaniami mającymi zintensyfikować skalę sprzedaży Towarzystwa. W tym obszarze jednym z kamieni milowych będzie nowa platforma transakcyjno-sprzedażowa, tworząca jakość zarówno po stronie obsługi Klienta, jak w sferze samej dystrybucji. Sfinalizowana została faza analityczna tego projektu i przeszliśmy do etapu wdrożeniowego tego przedsięwzięcia. Systematycznie prowadzimy też restrukturyzację organizacyjno-procesową i optymalizację kosztową Towarzystwa. W kontekście coraz nowszych wymogów regulacyjnych i raportowych podejmujemy szereg działań projektowo-wdrożeniowych, aby Towarzystwo było organizacyjnie i technologicznie przygotowane do skutecznego i w dużym stopniu zautomatyzowanego działania w przestrzeni cyfrowej – podsumowuje Piotr Szulec.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj