Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 3/2020

Data sporządzenia: 17-01-2020 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17.01.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Wędrychowskiego do składu Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Wędrychowskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Pan Marek Wędrychowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska –Członek Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
   
Załącznik:
- CV
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj