Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr 39/2019
 
Data sporządzenia: 18-11-2019
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 15 listopada 2019 roku, skorygowanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zmiany obejmują sprostowanie oczywistych omyłek w następujących punktach:
- W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poprawiono błąd wynikający zaokrągleń środków pieniężnych na początek okresu (zmiana z „53 914” na „53 913”).
- 22.1 (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) – w trzeciej kolumnie zmieniono datę z 30 czerwca 2018 r. na 30 czerwca 2019 r.
- 22.2 (Rozliczenia międzyokresowe) – w trzeciej oraz czwartej kolumnie wprowadzono dane odpowiednio dla 30 czerwca 2019 oraz 30 września 2018;
 Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje, iż nie dokonano innych zmian w sprawozdaniu finansowym oraz nie dokonano żadnych zmian w dokumencie „dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za i kwartał roku obrotowego zakończony dnia 30 września 2019 roku”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj