Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019

Raport bieżący nr 33/2019
 
Data sporządzenia: 04-10-2019
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019
 
Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019 opublikowanego w dniu 13.09.2019. W opublikowanym raporcie na stronie 157, tj. „Ocena Rady Nadzorczej Spółki Skarbiec Holding S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.07.2018 do dnia 30.06.2019”, została wykryta omyłka pisarska.
Skorygowaną treść skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019 przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 13.09.2019 r. nie ulegają zmianie.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załącznik:
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu  
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj