Rejestracja zmiany Statutu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 30/2019
 
Data sporządzenia: 28-08-2019
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Rejestracja zmiany Statutu Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.08.2019 Spółce zostało doręczone Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 20.08.2019 r. rejestracji zmiany Statutu Spółki.
Poniżej zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Emitent przekazuje podstawowe informacje w zakresie zarejestrowanej zmiany Statutu:
1) data zarejestrowania przez sąd zmiany statutu: 20.08.2019 r.
2) zmiana dotyczy kapitału zakładowego:
a) wysokość, struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji:
- wysokość kapitału zakładowego: 5.457.341,60 zł  w pełni opłacony,
- struktura kapitału zakładowego: kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.821.677 akcji zwykłych, w tym: 6.456.250 akcji zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250 oraz 365.427 akcji zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427,
- wartość nominalna akcji: 0,80 zł każda,
b) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji: 6.821.677,
c) wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia, jeśli podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach kapitału docelowego – nie dotyczy,
d) liczbę umorzonych akcji i liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom w przypadku umorzenia akcji – nie dotyczy,
3) treść zmienionych postanowień statutu, wprowadzonych uchwałami numer 31 i 32 walnego zgromadzenia z dnia 10.10.2018:
 
- w § 8 skreślono ust. 4:
„4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania warrantu.”;
 
- w § 7 ust. 1 po pkt 20) dodano pkt 21), 22), 23) i 24) o treści:
„21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
22) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
23) Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)”;
 
4) tekst jednolity Statutu uwzględniający jego zmiany został przyjęty uchwalą nr 33 walnego zgromadzenia w dniu 10.10.2018 r. – stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załącznik:
-  tekst jednolity Statutu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj