Korekta raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

Raport bieżący nr 4/2022/Korekta
 
Data sporządzenia: 12-01-2022
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21.01.2022 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3 „Portfele instrumentów finansowych” gdzie kwotę 1 338,3  mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0 mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 338,3  mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0  mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła   6 474,1 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO  oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:                                    3 167,4    mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:          1 921,3        mln zł
łącznie:                                          5 088,7        mln zł
2.    Fundusze dedykowane:  227,9    mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  1 157,4 mln zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.”.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż treść załącznika do raportu 4/2022 z dnia 12.01.2022 r., tj. „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” nie uległa zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu  
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj