Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

Raport bieżący nr 4/2021/K
 
Data sporządzenia: 20-01-2021
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3. Portfele instrumentów finansowych gdzie kwotę 1 087,0  mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 087,0  mln zł należy zastąpić kwotą 1 086,5 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 186,9 mln zł należy zastąpić kwotą 6 186,4 mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 13.01.2021 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:  6 186,4 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO  oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:          2 501,9   mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:  2 457,3 mln zł
łącznie:                  4 959,2    mln zł
2.    Fundusze dedykowane:  140,8 mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  1 086,5 mln zł.
Według stanu na dzień 31.12.2020r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 13 stycznia 2020 r. od Skarbiec TFI S.A.  informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za grudzień 2020 r.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj