Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r.

Raport bieżący nr 39/2020
 
Data sporządzenia: 30-12-2020
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r.
 
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29.12.2020 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
  1. treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
  2. treść projektu uchwały, która była poddana po głosowanie a nie została podjęta, co dotyczy projektu uchwały nr 7 w brzmieniu zgłoszonych przez akcjonariusza - MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (treść projektu uchwały przekazana raportem bieżącym Spółki nr 37/2020).
Zarząd Spółki informuje, że  podczas obrad ZWZ trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciwy do protokołu, które dotyczyły podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwały nr 7 do 10 punktu porządku obrad (podjętej w brzmieniu stanowiącym załącznik do zawiadomienia o zwołaniu ZWZ raportem bieżącym Spółki nr 33/2020).

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

Załączniki:
- Treść uchwał podjętych oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj