Informacje bieżące dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020

Raport bieżący nr 20/2020
 
Data sporządzenia: 01-09-2020 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Informacje bieżące dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31.08.2020 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załącznik
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj