Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

Raport bieżący nr 13/2020/Korekta
 
Data sporządzenia: 18-06-2020
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18.06.2020 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmian ulega pkt nr 3. Portfele instrumentów finansowych gdzie kwotę 714,6 mln zł należy zastąpić kwotą 715,1 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 996,3 mln zł należy zastąpić kwotą 3 996,8 mln zł.
Ponadto koryguje się pozycję nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów, tj. było „łącznie: 3 148,5 mln zł”, powinno być „3 148,6 mln zł”.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 714,6 mln zł należy zastąpić kwotą 715,1 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 996,3 mln zł należy zastąpić kwotą 3 996,8 mln zł. Ponadto koryguje się pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów, gdzie kwotę łączną: 3 148,5 mln zł, należy zastąpić kwotą 3 148,6 mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:  3 996,8  mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO  oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:       1 733,3    mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 415,2 mln zł
łącznie:          3 148,6 mln zł
2.    Fundusze dedykowane: 133,1    mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  715,1    mln zł.

Według stanu na dzień 29.05.2020 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj