Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 10/2020
Data sporządzenia: 28-04-2020 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 28.04.2020 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż w dniu 28.04.2020 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Towarzystwa  w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Pana Pawła Skwarka z dniem podjęcia uchwały.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Skwarka stanowi załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 9/2020.
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu           
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu  
 
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj