Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 9/2020
Data sporządzenia: 28-04-2020 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28.04.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Skwarka z dniem podjęcia uchwały.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Skwarka stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Skwarka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załącznik:
- CV P. Paweł Skwarek
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj