Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 roku w zakresie treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 24.10.2019 roku

Raport bieżący nr 32/2019/korekta
 
Data sporządzenia: 04-10-2019
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 roku w zakresie treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 24.10.2019 roku 


Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w załączonym do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 r. projekcie uchwały nr 4 do punktu 7 Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.10.2019 roku („ZWZ”) została wykryta omyłka pisarska.
W pozostałym zakresie treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.10.2019 roku przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 r. pozostaje bez zmian.
Uchwała nr 4 po uwzględnieniu dokonanej korekty wraz z pozostałymi projektami uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.10.2019, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).

Załącznik:

- Projekty uchwał na ZWZ po korekcie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu  
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj