Informacja o wynagrodzeniu zmiennym za zarządzanie funduszami przez Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 18/2019
Data sporządzenia: 03-04-2019 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Informacja o wynagrodzeniu zmiennym za zarządzanie funduszami przez Skarbiec TFI S.A.

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała od spółki zależnej – Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI”) informację, że w pierwszym kwartale 2019 r. Skarbiec TFI pobrało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w wysokości 20.922.079,21 złotych, które jest istotnie wyższe od kwoty wynagrodzenia zmiennego pobranego przez Skarbiec TFI w analogicznym okresie w roku 2018, które wyniosło 5 664 919,46 zł. Jednocześnie, szacunkowa wartość pozostałych przychodów oraz zobowiązań Skarbiec TFI w pierwszym kwartale 2019 r. nie odbiega w sposób istotny od wartości w analogicznym okresie w roku 2018 r. Powyższa sytuacja może w ocenie Spółki mieć wpływ na wyniki Emitenta.
 
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające kryteria ich uznania za informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Tokarski  - Członek Zarządu
Małgorzata Koszutska -Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj