Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 13/2019
 
Data sporządzenia: 12-03-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 12 marca 2019 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 12 marca 2019 r. następujące uchwały:
  1. uchwałę o powołaniu Pani Anny Milewskiej do składu Zarządu Towarzystwa i powierzenie jej funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 13 marca 2019 r.,
  2.  uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Towarzystwa w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Towarzystwa i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Alicji Kornowicz z dniem 13 marca 2019.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej  P. Alicji Kornowicz stanowi załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2019.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Milewskiej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 10.12.2018 roku.
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Paweł Tokarski – Członek Zarządu
Małgorzata Koszutska - prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj