Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 12/2019

Data sporządzenia: 12-03-2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:
 
  1. uchwałę o powołaniu Pani Anny Milewskiej do składu Zarządu Spółki z dniem 13 marca 2019 roku i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu,
  2. uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Alicji Kornowicz z dniem 13 marca 2019 roku .
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Milewskiej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 10.12.2018 roku.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Alicji Kornowicz stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.
 
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Alicję Kornowicz nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
Małgorzata Koszutska -  Prokurent   


Załącznik:
- CV P. Alicji Kornowicz
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj