Podjęcie przez spółkę zależną od Skarbiec Holding S.A. decyzji w sprawie wejścia w nowy obszar działalności podstawowej

Raport bieżący nr 4 /2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Podjęcie przez spółkę zależną od Skarbiec Holding S.A. decyzji w sprawie wejścia w nowy obszar działalności podstawowej

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 6 lutego 2019 r. od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) informację o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa, decyzji w sprawie podjęcia czynności zmierzających do utworzenia funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215), („Ustawa”) oraz rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem zdefiniowanej daty, a także rozszerzenia oferty produktowej Towarzystwa o świadczenie usług w zakresie zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych („PPK”) poprzez zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty oraz zawieranie z podmiotami zatrudniającymi umów o zarządzanie PPK oraz zawieranie z podmiotami zatrudniającymi, w imieniu i na rzecz uczestników PPK umów o prowadzenie PPK, w rozumieniu Ustawy.
Wejście w nowy obszar działalności podstawowej uzależnione jest od spełnienia przez Towarzystwo warunków przewidzianych w Ustawie, w szczególności wymagało będzie spełnienia wymogów kapitałowych o jakich mowa w art. 59 Ustawy oraz zaangażowania dodatkowych środków finansowych związanych z koniecznością regulowania opłat związanych z wpisem w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, a także ponoszenia innych kosztów związanych z nowym obszarem działalności.
Powyższe może mieć istotny wpływ na sposób podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Paweł Tokarski  - Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj