Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 69/2018
Data sporządzenia: 19-12-2018 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:
  1. uchwałę o odwołaniu Pana Andrzeja Sołdka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ze składu Zarządu Spółki z dniem podjęcia uchwały,
  2. uchwałę o powołaniu Pana Pawła Tokarskiego do składu Zarządu Spółki z dniem podjęcia uchwały,
  3. uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Milewskiej do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki z dniem podjęcia uchwały, na czas oznaczony do dnia 15 marca 2019 roku.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Tokarskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Milewskiej przekazane zostały w załączeniu do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 10.12.2018 roku.
 
Pan Paweł Tokarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
Pani Anna Milewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018.986 z późn. zm.).
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska –Członek Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
   
Załącznik:
- CV Paweł Tokarski
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj