Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

 
Raport bieżący nr 58/2018
 
Data sporządzenia: 19-11-2018 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. na żądanie akcjonariusza
oraz raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 16.11.2018 r. dotyczącego otrzymania przez Skarbiec Holding S.A. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;
7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.,
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o uzupełnienia porządku obrad zgodnie z powyższym żądaniem akcjonariuszy.
W związku z powyższym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.12.2018 godz. 10.00 przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
  1. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A..
  2. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  3. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uzupełnioną pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
                                                                                                                        
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Ewa Radkowska –Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu
 
Załączniki:
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj