Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
 
Raport bieżący nr 57/2018

Data sporządzenia:  16.11.2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 16.11.2018 otrzymał od:
1. PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa) reprezentowany przez: PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
2. NATIONALE - NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa), reprezentowany przez: Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa), reprezentowany przez: Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
4. VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (ul. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), reprezentowany przez: Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
5. QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz QUERCUS Agresywny (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa),  reprezentowany przez: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
6. QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz QUERCUS Selektywny (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa), reprezentowany przez: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 7. QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa), reprezentowany przez: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; (“Akcjonariusze”),
będących akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 1 827 694 (słownie: milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki stanowiących  łącznie  26,79% (słownie:  dwadzieścia sześć 79/100) kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 i § 2 w zw. z art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (“k.s.h.”) oraz § 14 pkt 7 Statutu Spółki,
żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;
7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
 
Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz otrzymanym żądaniem, podejmie kroki w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014).
 
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek - Wiceprezes Zarządu
 
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj